...

Adatkezelési tájékoztató

 
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
1.Az adatkezelő megnevezése és az adatkezelés általános szabályai
 
Adatkezelő neve: Forrás Hill Kft.
adószáma: 32223561-2-43
székhelye: 1221 Budapest, Pásztorlány u. 6.
elérhetősége: info[kukac]lovassylodge[pont]hu
 
Az adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató alapján kezel a jelen felülettel és a vendégház igénybevételével összefüggésben személyes adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelő minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. Az adatkezelő rögzíti, hogy adatkezelési tevékenysége a GDPR hatálya alá tartozik, azzal, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) egyes rendelkezései az Infotv. 2. § (5) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandóak.
Személyes adat kezelésére csak a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és jogalap alapján van lehetőség. Az adatkezelő által kezelt személyes adatoknak az adatkezelés céljától eltérő célra való felhasználása tilos.
Az adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak - és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
Az adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben a jelen adatkezelési tájékoztató útján közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.
Ha a jelen tájékoztató hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.
Az adatkezelő megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek.
Az adatkezelő mindenkori vezető tisztségviselője a Lovassy Lodge sajátosságainak figyelembevételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.
Az adatkezelő munkája során gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
Az adatkezelő adatvédelmi rendszerének felügyeletét a vezető tisztségviselő látja el. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles és adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.
 
2.Az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok köre és a személyes adatok tárolásának ideje
 
2.1.Online foglalási tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés célja a szállásfoglalási folyamat egyszerűsítése, az online foglalás zökkenőmentessé és kényelmesebbé tétele, valamint az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja, hogy az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
A kezelt személyes adatok az érintett (foglalást indító személy) személyes adatai az alábbiak szerint: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím.
A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama az adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítéséhez szükséges időtartam.
Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges.
AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE    
Az adatfeldolgozó neve: Inweb-Solutions Informatikai és Szolgáltató Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 8200 Veszprém, Bartók Béla utca 25. I/4.
Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja az adatfeldolgozó szerverén (Budapest, Expo tér 5-7, 1101) az online ajánlatkérés modul működtetése, a beérkező online ajánlatkérések zárt rendszerben történő tárolása, ajánlatkérések megválaszolásának lehetővé tétele.
 
2.2. Bejelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés célja az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése, nevezetesen a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvényben (a továbbiakban: Turtv.), valamint a Turtv. végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglalt kötelezettségek teljesítése.
A kezelt személyes adatok az érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, anyja születési családi és utóneve, valamint az érintett személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatai, harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye.
Az adatkezelő, mint szálláshely-szolgáltató a bejelentkezéskor az érintett e pontban meghatározott személyes adatait a szálláshelykezelő szoftver útján a Kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató (Magyar Turisztikai Ügynökség) által biztosított tárhelyen (Vendég Információs Zárt Adatbázis, VIZA) titkosított formában rögzíti.
Az érintett az e pontban meghatározott adatokat igazoló okmányokat az adatkezelőnek köteles bemutatni, ennek hiányában a hatályos jogszabályok alapján a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.
A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama a Turtv. 9/H. § (3) bekezdése alapján az adatkezelő tudomására jutást követő első év utolsó napjáig tart.
 
2.3.Vagyonvédelmi kamerarendszerhez kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés célja: az adatkezelő vagyontárgyainak védelme, jogvita esetén a kép- és/vagy hangfelvételek bizonyítékként történő felhasználása
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdekének védelme (vagyonvédelem)
Az adatkezelő rögzíti, hogy a kamerarendszer felszerelését megelőzően elvégezte az érdekmérlegelési tesztet az adatkezelő jogos érdeke, valamint az érintettek jogos érdeke és alapvetői jogai között, és úgy találta, hogy az adatkezelő oldalán felmerülő vagyonvédelmi érdek jogszerű jogalapja az adatkezelésnek.
A kezelt személyes adatok természetes személy(ek)ről készült képfelvétel(ek).
A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama: a rögzített kép-és hangfelvételeket az adatkezelő a vendégnek a szálláshelyről való távozását követő 72 órán belül törölni köteles. Amennyiben bármilyen, az adatkezelő vagyonvédelmét érintő incidens vagy egyéb olyan esemény gyanúja merül fel (különösen: jogvita a vendég és a szállásadó között), amely az adatok tartósabb tárolását teszi indokolttá, az adatkezelő jogosult, de nem köteles az adatokat addig az időpontig megőrizni, amíg azok bizonyítékként való felhasználása az adatkezelést szükségessé teszi.
Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozó igénybevétele nem szükséges.
 
2.4.A honlap látogatásával kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelő által működtetett honlaphoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon, szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így a GDPR vagy az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.
Az adatkezelő a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket" (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal, éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.
A Google a megszerzett információkat a honlap érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
 
3.Az érintettek jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.
A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 - tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 - napon belül írásban, közérthető formában választ ad.
A tájékoztatás kiterjed a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg. Az adatkezelő kérelmet csak az Infotv.-ben vagy a GDPR-ban meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 21. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára - de legfeljebb 5 napra - az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.) vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.